Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie
Strona g?wna O szkole
O szkole PDF Drukuj Email

Tags: Bratniacy | historia | I Liceum Oglnokszta?c?ce | Krasiniak

I Liceum Oglnokszta?c?ce im. Zygmunta Krasi?skiego w Ciechanowie 06-400 Ciechanw, ul. 17 Stycznia 66

tel./fax 23 672 24 04 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Liceum Oglnokszta?c?ce im. Zygmunta Krasi?skiego w Ciechanowie, popularny "Krasiniak", jest szko?? nietuzinkow?. Wysoki poziom kszta?cenia oraz bardzo dobre wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej to efekt fortunnego spotkania dwch czynnikw, bez ktrych nie mo?na wyobrazi? sobie skutecznej pracy szko?y. S? nimi: wszechstronnie uzdolniona i ciekawa ?wiata m?odzie? oraz dobrze przygotowana i ustawicznie podnosz?ca swe kwalifikacje kadra pedagogiczna. To w?a?nie dzi?ki wsp?pracy uczniw i nauczycieli tworzy si? to, co najcenniejsze w pracy naszej szko?y,a co mo?na w syntetycznym skrcie nazwa? przyjaznym i m?drym wspieraniem rozwoju osobowo?ci naszych uczniw i wychowankw. Zale?y nam na tym, aby nasza praca??czy?a tradycj? z nowoczesno?ci? umiej?tno?? korzystania z dorobku stuleci z uwa?nym reagowaniem na wyzwania wsp?czesno?ci.

I Liceum Oglnokszta?c?ce im. Zygmunta Krasi?skiegow Ciechanowie to szko?a o prawie stuletniej tradycji, utworzona z po??czenia Pa?stwowego Gimnazjum M?skiego Filologicznego (istniej?cego od 1918 roku) i Prywatnego Gimnazjum ?e?skiego. Pierwsze matury w obu (jeszcze niepo??czonych) szko?ach wydano w roku 1921, a w ich dziesi?t? rocznic? odby? si? I Zjazd Wychowankw. I Liceum Oglnokszta?c?ce im. Zygmunta Krasi?skiego jest szko??,ktra na trwa?e wpisa?a si? w histori? miasta i wci?? odgrywa znacz?c? rol? edukacyjn? i kulturotwrcz?. Warto wspomnie?o wielosekcyjnym Stowarzyszeniu Kole?e?skim "Bratnia Pomoc" (tzw. "Bratniakach"), wydawanym w latach 1921-1931 miesi?czniku "Iskra", wydawanym w latach 1931-1932 dwutygodniku regionalnym "Kronika Ciechanowska". Od 1990 roku do chwili obecnej ukazuje si? "Szarak", co stanowi kontynuacj? edytorskich tradycji szko?y. Redakcj? "Szaraka" wyr?ni?o w 2001 roku Biuro Prasowe Prezesa Rady Ministrw RP. Liceum szczyci si? dobrze przygotowan? kadr? pedagogiczn? oraz licznym gronem wybitnych absolwentw, odgrywaj?cych wa?ne role w kraju i poza jego granicami. Szko?a oferuje swym uczniom atrakcyjny zestaw projektw edukacyjnych. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna dbaj? o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania oraz wspieraj? wszechstronny rozwj osobowo?ci uczniw poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, prawid?ow? organizacj? procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz modernizacj? bazy dydaktycznej. M?odzie? I Liceum ma szerokie mo?liwo?ci rozwijania swoich zainteresowa?. W szkole dzia?aj? ko?a zainteresowa?, teatr (Inicjatywna Grupa Teatralna), szkolny zesp? (Krach Band), prowadzone s? zaj?cia UKS. I Liceum przyst?pi?o do programu wsp?pracy ze szko?ami UE: SOCRATES - COMENIUS. Nawi?zaniu bli?szych kontaktw z zagranic? s?u?y maj?ca wieloletni? tradycj? wsp?praca ze szko?? w Anklam. Potwierdzeniem efektywnej pracy szko?y s? sukcesy uczniw: wysokie lokaty na olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz bardzo wysoki procent absolwentw kontynuuj?cych nauk? na poziomi akademickim w trybie dziennym.

Lata Historia naszej szko?y w skrcie
1912 W?odzimierz Topoli?ski za?o?y? w Ciechanowie sze?cioklasowe progimnazjum m?skie, mieszcz?ce si? w budynku przy ul. Browarnej.
1917 Szko?a wznowi?a nauk? przerwan? dzia?aniami pierwszej wojny ?wiatowej.
1919 Powsta?o o?mioklasowe pa?stwowe gimnazjum m?skie filologiczne. Obok istnia?o gimnazjum ?e?skie polskiej macierzy szkolnej.
1921 W obydwu szko?ach wydano pierwsze matury, ktre otrzyma?o siedmiu ch?opcw i pi?? dziewcz?t. W m?skim gimnazjum filologicznym powsta?o wielosekcyjne stowarzyszenie kole?e?skie "Bratnia Pomoc". Bratniacy to odpowiednik dzisiejszego samorz?du uczniowskiego.
1921-1931 Bratniacy wydali miesi?cznik "Iskra".
1925 W?adze Ciechanowa ufundowa?y szkole sztandar, otrzyma?a patrona oraz nazw?: Pa?stwowe Gimnazjum M?skie Filologiczne im. Zygmunta Krasi?skiego.
1931 23 maja odby? si? zjazd wychowankw szko?y.
1931-1932 Z inicjatywy nauczycieli wydawano dwutygodnik regionalny "Kronika Ciechanowska".
1932 Pa?stwowe M?skie Gimnazjum filologicze im. Zygmunta Krasi?skiego po??czono z prywatnym gimnazjum ?e?skim w czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum im. Zygmunta Krasi?skiego.
1939-1945 W?rd ofiar II wojny ?wiatowej znale?li si? nauczyciele i liczni wychowankowie.
1945 Kuratorium okr?gu warszawskiego wyda?o pismo upowa?niaj?ce Teodora M?ynarskiego do reaktywowania szko?y. Zosta? on jej pierwszym powojennym dyrektorem.
1945 10 marca Pa?stwowe Gimnazjum i Liceum w Ciechanowie rozpocz??o prac?. Pierwszym powojennym budynkiem by? lokal przy ul. Powsta?cw Warszawskich.
1947 Szko?a wrci?a do dawnego budynku przy ul. Szkolnej.
1949 Wprowadzono czteroklasowe liceum oglnokszta?c?ce, powi?zane ze szko?? podstawow?.
1957 Odby? si? pierwszy powojenny zjazd wychowankw.
1961 Moc? ustawy sejmowej wprowadzono czteroletnie liceum.
1963 Szkole przywrcono patrona i odt?d nosi?a nazw? Liceum Oglnokszta?c?ce im. Zygmunta Krasi?skiego.
1965 Szko?? przeniesiono do nowego budynku przy ulicy S.Okrzei.
1972 Szko?? przeniesiono do wi?kszego budynku przy ulicy 17 Stycznia.
1974 27 kwietnia Komitet Rodzicielski ufundowa? szkole nowy sztandar. W tym te? dniu minister o?wiaty i wychowania przyzna? szkole medal Komisji Edukacji Narodowej.
1977 17 stycznia nast?pi?o uroczyste otwarcie szkolnej Izby Pami?ci Narodowej.
1992 Szko?a otrzyma?a miano: I Liceum Oglnokszta?c?ce im. Zygmunta Krasi?skiego.
2000 Odby? si? X Jubileuszowy Zjazd Absolwentw.
2005 Pierwsza "nowa matura" wie?cz?ca trzyletni cykl kszta?cenia w liceum.
2005 Odby? si? XI Zjazd Absolwentw.
2008 Absolwent Tomasz Majewski zdoby? z?oty medal olimpijski w pchni?ciu kul?.

Dyrektorzy szko?y
W?odzimierz Topoli?ski
Kazimierz Kasznica
Kazimierz Wicherkiewicz
??? Kostro
Micha? Dadlez
Piotr Morawski
Bronis?aw Woyde
Edward Stamm
Jzef Zawadzki
Edward Bartkowski
Teodor Leonard M?ynarski
Jzef Kwa?niewicz
Jerzy ?yzi?ski
Kazimierz Za?uski
Jerzy Grabowski
Zbigniew Nowakowski
Janusz ?oniewski
Marzanna Zmys?owska
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.