Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie
Archiwa

Filtr 

 • Zd??y? z pomoc?

  Szanowni Pa?stwo !!! Ucze? naszej Szko?y Stanis?aw Skierkowski uleg? wypadkowi i straci? r?k?. Zakup protezy i rehabilitacja s? bardzo kosztowne rodziny nie sta? na takie wydatki. Ka?dy mo?e pomc przekazuj?c 1% swojego podatku na Organizacj? Po?ytku ...
 • Relacje pa?stwa i Ko?cio?a na pocz?tku trzeciej dekady wolnej Polski - debata

  4 listopada w I Liceum Oglnokszta?c?cym im. Zygmunta Krasi?skiego w Ciechanowie, odby?a si? debata spo?eczna pt. "Relacje pa?stwa i Ko?cio?a na pocz?tku trzeciej dekady wolnej Polski." Zaproszenie do udzia?u w debacie przyj?li: pani Julia Pitera - Sekre...
 • Wymiana z m?odzie?? z Anklam

  Pi?? ekscytuj?cych dni sp?dzi?o osiemna?cioro uczniw z naszego liceum z przyjaci?mi zniemieckiej szko?y w Anklam. Nasi go?cie przybyli do Ciechanowa po 10. Uda?o si? im trafi? na koncert, podczas ktrego ?piewa? ks. Rafa? Winnicki, przez niektrych zn...
 • Rozpocz?cie ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

  Uroczyste rozpocz?cie ROKU SZKOLNEGO 2010/2011, 01 wrze?nia 2010 r. o godzinie 09.00 na boisku szkolny. Msza ?wi?ta o godzinie 8.00 w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Piotra Aposto?a w intencji rozpoczynaj?cego si? roku szkolnego. Zapraszamy...
 • Terminy prac Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

  Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej 2010 Weryfikacja danych o osi?gni?ciach: pi?tek 25 czerwca: 11.00 16.00 poniedzia?ek 28 czerwca: 8.00-14.00 Og?oszenie list zakwalifikowanych do przyj?cia: czwartek 1 lipca 14:00 Przyj...
 • Wakacje :)

  Wszystkim uczniom Krasiniaka ?yczymy s?onecznych i bezpiecznych wakacji, do zobaczenia 1 wrze?nia 2010 roku....
 • Uwaga maturzy?ci !!!!

  Odbir ?wiadectw maturalnych w dniu 30 czerwca 2010 roku od godziny 12.00 w salach lekcyjnych....
 • Stypendia!!!

  Informacja dla uczniw klas I i II Uruchomiona zostaje 3 edycja Regionalnego programu stypendialnego dla uczniw szczeglnie uzdolnionych na rok szkolny 2010/2011 Macie mo?liwo?? ubiegania si? o stypendium, warto o nie zawalczy?. Na Mazowszu zostanie pr...
 • Rekrutacja 2010

  Rozpocz??a si? rejestracja kandydatw, ktra b?dzie trwa?a do 26 maja 2010 do godziny 13.00. Zapraszamy...
 • W czasie dnia otwartego 24 kwietnia 2010 roku (zdj?cia w galerii) zosta?y og?oszone wyniki konkursw dla gimnazjalistw: Finali?ci i laureaci konkursw przedmiotowych organizowanych przez I Liceum Oglnokszta?c?ce w Ciechanowie dla gimnazjalistw 1. J?...
 • Msza ?a?obna

  16 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.00 Odb?dzie si? msza ?a?obna w ko?ciele ?w. Piotra Aposto?a za dusze poleg?ych w katastrofie pod Smole?skiem. Po mszy m?odzie? wraca do szko?y na drug? godzin? lekcyjn?....
 • Zmiana terminu konkursu!

  W zwi?zku z ?a?ob? narodow? i uroczysto?ciami pogrzebowymi terminy konkursw dla gimnazjalistw z j?zyka niemieckiego i informatyki zostaj? prze?o?one na 20 kwietnia 2010 roku godz. 15.00 j?zyk niemiecki godz. 16.00 - informatyka, sala 51. ...
 • Intencj? ka?dego nauczyciela jest sukces edukacyjny jego wychowankw. Maj?c na wzgl?dzie wyzwania, jakie stoj? przed uczniami trzecich klas gimnazjw, nauczyciele I LO w Ciechanowie przedstawiaj? propozycj? cyklu konkursw przedmiotowych, w ktrych b?dzie...
 • Jako Si? rzek?o, tak Si? zrobi?o. Pierwsze fotki zacumowa?y na serwerze - na razie oczywi?cie tylko z przygotowania sal. Przyjemno?ci nale?y stopniowa?...;)Mi?ego podgl?dania: galeria.....
 • Deklaracje maturalne

  W czasie ferii w sprawie sk?adania ostatecznych deklaracji maturalnych prosimy zg?asza? si? do ni?ej podpisanego w poniedzia?ek 1 lutego od 10.00 do 13.00 oraz w pi?tek 5 lutego - w godzinach 10.00-15.00.Mariusz StawickiP.S. Fotki ze studniwki (moje) - n...
 • FORUM - REAKTYWACJA!

  Chapeau bas! Grze? dokona? cudu i forum zmartwychwsta?o! Zapraszamy do dyskusji. Na prawo - patrz! I klikaj, i postuj...:)...
 • KOMITET ORGANIZACYJNY XII ZJAZDU WYCHOWANKW GIMNAZJUM I LICEUM IM. Z. KRASI?SKIEGO, GIMNAZJUM Z. CHOROMA?SKIEGO I d. SZK? HANDLOWYCH W CIECHANOWIE Szanowni: Kole?anko, KolegoWype?niaj?c wol? uczestnikw XI Zjazdu w 2005 roku, z zadowoleniem pragniemy d...


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.