Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie

God?o Pa?stwowe

Odwiedzili nas

free counters

Strona g?wna
Zako?czenie roku szkolnego 2014/2015 PDF Drukuj Email

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego odb?dzie si? 26 czerwca o godz. 9:00 na boisku szkolnym lub na ma?ej sali gimnastycznej w przypadku niepogody. Uroczysta Msza ?w. odprawiona b?dzie w Ko?ciele ?w. Piotra Aposto?a o godz. 8:00. Po odbir ?wiadectw maturalnych zapraszamy absolwentw 30 czerwca o godz. 12:00. W kolejne dni odbir ?wiadectw w sekretariacie szko?y w godz. 8:00- 15:00.

 
HONOROWY DAWCY KRWI PDF Drukuj Email

Podsumowanie akcji Honorowego Dawstwa Krwi w I liceum Oglnokszta?c?cym im. Z. Krasi?skiego w Ciechanowie w roku szkolnym 2014/15.

Do akcji przyst?pi?o 100 uczniw z klas II i III, maj?cych uko?czone 18 lat. Po badaniu lekarskim z przyczyn ?yciowych 17 uczniw zdyskwalifikowano. Honorowo krew odda?o 83 uczniw w ilo?ci 37,350 ml.

 • kl. II HP 1 ucze? 450 ml
 • kl. II BMa 2 uczniw 900 ml
 • kl. II MIb 1 ucze? 450 ml
 • kl. II HP 12 uczniw 5400 ml
 • kl. II HD 8 uczniw 3600 ml
 • kl. II Ba 5 uczniw 2250 ml
 • kl. II Bb 9 uczniw 4050 ml
 • kl. II BM 11 uczniw 4950 ml
 • kl. II MIa 4 uczniw 1800 ml
 • kl. II MIb 10 uczniw 4500 ml
 • kl. II MG 8 uczniw 3600 ml
 • kl. II SG 12 uczniw 5400 ml

Razem: 37350 ml

 
PROFILAKTYKA W SZKOLE PDF Drukuj Email

11 czerwca 2015 klasy Isg i I bma uczestniczy?y w podsumowaniu realizacji programw profilaktycznych, ktre mia?y miejsce w bie??cym roku szkolnym w szko?ach powiatu ciechanowskiego. Uroczysto?? mia?a miejsce w CK i SZ w Ciechanowie. Realizowane tak?e w naszej szkole programy to: ARS, jak dba? o mi?o?? i Pozytywny odlot. Wsplnie obejrzeli?my spektakl teatralny Wspomnienia narkomanki, sugestywny, przemawiaj?cy do odbiorcy, poruszaj?cy. W czasie spotkania w CKiSz w Ciechanowie swoj? pasj? zaprezentowa? mistrz Polski w nordic walking p. Krzysztof Czapski, instruktor tej dyscypliny. Zach?ca? uczestnikw spotkania do aktywno?ci fizycznej, treningw z kijkami, ktre maj? miejsce w naszym mie?cie, wskazuj?c na dobroczynne dzia?anie tej dyscypliny na organizm i mo?liwo?? poznania fajnych ludzi. Rozstrzygni?ty zosta? tak?e konkurs na film promuj?cy pasj?, hobby, ktra wype?nia wolny czas i jest alternatyw? dla ?ycia bez na?ogw. I miejsce w konkursie zaj??a nasza uczennica Kamila Stapf z klasy II hd - m?oda ?eglarka, ktra ma na swoim koncie wiele rejsw, ?eglowa?a m.in. po Atlantyku. Wyr?nienie zdoby? filmik Krachbandu - dobrze znanego zespo?u muzycznego naszego Liceum- ?piewaj?cych, graj?cych i utalentowanych m?odych ludzi.

Gratulujemy nagrodzonym.

Gra?yna Urban-pedagog szkolny.

 
Stypendium dla m?odzie?y wiejskiej PDF Drukuj Email

Informuj? zainteresowanych uczniw, ?e Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla M?odzie?y Wiejskiej im. A. Bakowskiej umo?liwi? ubieganie si? o stypendium na rok szkolny 2015|16 uczniom pochodz?cym ze ?rodowiska wiejskiego.

Warunki przyznawania stypendium uczniom szk? ponadgimnazjalnych s? nast?puj?ce:

 • Miesi?czny dochd netto na osob? w rodzinie ubiegaj?ceg9o si? o stypendium nie mo?e przekracza? 75%najni?szego wynagrodzenia og?oszonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej wed?ug stanu na dzie? sk?adania poda? o stypendium tj. 964,62 z?,
 • Ubiegaj?cy o stypendium powinien uzyska? pozytywn? opini? wychowawcy, dyrekcji szko?y, rady pedagogicznej lub samorz?du uczniowskiego,
 • ?rednia ocen na ?wiadectwie wnioskuj?cego o stypendium na koniec roku 2014|15 powinna wynosi? co najmniej 4,2,
 • Stypendium mo?e by? przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczeglne osi?gni?cia. W tym przypadku nie stosuje si? kryterium sytuacji materialnej.

Termin sk?adania wnioskw o stypendia ustalono na : od 30 czerwca do 8 wrze?nia.

Prosz? zainteresowanych uczniw o wype?nienie stosownych dokumentw i z?o?enie u pedagoga szkolnego maksymalnie do 8 wrze?nia 2015.

Wzory wniosku i o?wiadcze? w za??czeniu, prosz? pami?ta? o do??czeniu dokumentw potwierdzaj?cych dochody.

 
PRZEGL?D CHEERLEADEREK PDF Drukuj Email

W dniu 29 maja odby? si? IV Przegl?d Zespo?w Tanecznych Cheerleaders, ktrych organizatorem by? Miejski Zesp? Szk? nr 2. Krasiniak godnie reprezentowa?a nasza dru?yna w sk?adzie: Agnieszka Lewicka (2mg), Natalia Kiala- Pawelska (2mg), Kinga Romanowska (1hd), Adrianna Soko?owska (1ba) oraz Anna Kopczy?ska (1bma), pod opiek? mgr Aleksandry Czarneckiej. Dziewcz?ta zdoby?y zaszczytne I miejsce, tym samym pokonuj?c LO 2- corocznego debiutanta konkursu! Nasza reprezentacj? dzielnie dopingowali uczniowie klasy Ihd. Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw!

 
Noc filmowa PDF Drukuj Email

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 43


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.