Krasiniak.pl
I Liceum Oglnoszktalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie

God?o Pa?stwowe

Odwiedzili nas

free counters

Strona g?wna
Konkurs stypendialny PDF Drukuj Email

By?a uczennica naszej szko?y Marta Nowotka ucz?ca si? obecnie w Mostarze (Bo?nia) przys?a?a nam informacj?, i? w Polsce ruszy? kolejny konkurs stypendialny dla pierwszoklasistw szk? ?rednich. W tym roku czeka 6 miejsc dla uczniw z ca?ej Polski w szko?ach w Niemczech, Norwegii, Armenii, Holandii oraz we W?oszech. Wi?cej informacji na:

 
PDF Drukuj Email

25 wrze?nia 2015 roku obchodzili?my Europejski Dzie? J?zykw Obcych. Tego dnia krasiniakowe korytarze przepe?nione by?y" przebiera?cami" z ca?ej Europy. Podczas d?ugiej przerwy na uczniw naszej szko?y czeka?a masa atrakcji przygotowanych przez nauczycieli j?zykw obcych i ich podopiecznych. Ogromn? popularno?ci? cieszy?y si? stoiska z muffinkami , sa?atk? ziemniaczan? rodem z Niemiec oraz warzywn? sa?atk? rosyjsk?.O opraw? muzyczn? zadba? zesp? KrachBand, ktry zach?ca? do wsplnego ?piewania znanych hitw i karaoke. Dla klas pierwszych by?o to co? zupe?nie nowego, a takie pomys?owe inicjatywy na pewno na d?ugo zostan? w naszej pami?ci.

Iwona Abramczyk z kl I HP

 
PDF Drukuj Email

Ambasada Stanw Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszaj? uczniw szk? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udzia?u w Programie FLEX Future Leaders Exchange. Program to oferta sp?dzenia roku szkolnego 2016-2017 w ameryka?skiej szkole ?redniej oraz ?ycia z ameryka?sk? rodzin?. Wszystkie koszty pokrywa Departament Stanu USA. W programie uczestnicz? uczniowie z wielu krajw ?wiata od ponad 20 lat w Polsce b?dzie realizowany po raz pierwszy.
Do udzia?u w programie zapraszamy uczniw, ktrzy:

  • maj? polskie obywatelstwo i nie posiadaj? obywatelstwa ameryka?skiego,
  • s? urodzeni mi?dzy 01.01.1999 a 15.07.2001,
  • s? aktualnie uczniami 3-ej klasy gimnazjum lub 1-ej klasy liceum,
  • znaj? j.angielski w stopniu komunikatywnym,
  • spe?niaj? wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie sp?dzili wi?cej ni? 3 miesi?ce w ci?gu ostatnich 5 lat w USA.

Broszura informacyjna. Zg?oszenie do programu nale?y przes?a? on-line (internetowo) do 16 pa?dziernika 2015:

 
Konkurs Historyczno - Literacki PDF Drukuj Email

Julia Szcze?niak z klasy II hp, wygra?a II P?nocnomazowiecki Konkurs Historyczny - Literacki "Prawda i k?amstwo o Katyniu". Og?oszenie wynikw odby?o si? 17.09.2015 roku. W nagrod? wyjedzie do Brukseli i Parlamentu Europejskiego. Opiekunem Julii w tym konkursie by? profesor Zbigniew Majewski.

 
Spotkanie z profesorem Januszem Zalewskim PDF Drukuj Email

W dniu dzisiejszym (tj. 22.09.2015) go?cili?my w naszej szkole profesora Janusza Zalewskiego, wyk?adowc? Uniwersytetu w USA. Spotka? si? on z humanistami, ktrym opowiedzia? o swoich literackich, teatralnych i malarskich pasjach. W czasie drugiego spotkania (z klasami matematyczno-informatycznymi) wspomina? swoje lata nauki w I LO, poszukiwania celu ?ycia, stopniowe odkrywanie ?wiata matematyki i informatyki. Pokaza? nam wk?ad polskich uczonych w rozwj technologii. Opowiedzia? o swojej karierze, ktra zaprowadzi?a go m.in. do laboratoriw NASA.
Profesor Zalewski dla nas, uczniw LO jest wspania?ym przyk?adem wybitnego naukowca, specjalisty ?wiatowej klasy w dziedzinie nauk ?cis?ych, a przy tym cz?owieku o szerokich horyzontach, znawcy literatury i t?umacza poezji.
Dzi? o godzinie 18:00 w Kawiarni Artystycznej przedstawione zostan? utwory polonijnych bitniczek w przek?adach oraz wed?ug scenariusza prof. Janusza Zalewskiego.

Klasa I MIA

 
PDF Drukuj Email

Prba chru (spotkanie organizacyjne) odb?dzie si? w pi?tek 25 wrze?nia o godz. 10.35 w sali nr 105. Zapraszam ubieg?orocznych oraz nowych chrzystw.

Robert Widacki

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 43


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: gallery2 hosting .tw domains Valid XHTML and CSS.